Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

účinné ke dni 1. 6. 2023

ke smlouvám uzavíraným s ofsetovou tiskárnou

PRINT Star, s. r. o.

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 221652

IČ: 02623633, DIČ: CZ02623633

Místo podnikání: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 324566318/0300

Telefon: +420 775 000 111, Internet: https://www.printstar.online

  

1.

Předmět a účel obchodních podmínek 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří na základě akceptovaného souhlasu objednatele nedílnou součást všech smluv, zejména smluv o dílo, jejichž předmětem je dodávka zboží a služeb ze strany ofsetové tiskárny PRINT Star, s.r.o. (dále též jen „tiskárna PRINT Star“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, zejména smlouvy o dílo, které uzavírá na straně dodavatele zboží (služeb) tiskárna PRINT Star s objednatelem. Smlouva s objednatelem může být uzavřena zvlášť anebo formou výslovné objednávky učiněné v souladu s ustanovením článku II těchto podmínek. Kdekoli se v těchto obchodních podmínkách hovoří o zboží nebo službách, rozumí se tímto vyjádřením rovněž kombinovaná dodávka zboží i služeb v libovolném poměru.
 3. Jestliže mezi smluvními stranami vzniknou kdykoli v budoucnu z různých příčin problémy a sporné otázky týkající jednotlivých smluv, které nebude možno řešit dohodou oprávněných zástupců smluvních stran v nejkratší možné době smluvním stranám vyhovující, zavazují se smluvní strany, že budou i přesto dodržovat ustanovení těchto obchodních podmínek nedotčená textem jednotlivých smluv.
 4. Vzniklé problémy a sporné otázky budou smluvní strany řešit vždy vzájemně korektním způsobem bez poškození své dobré pověsti a za tímto účelem se proto zavazují především pravdivě se navzájem informovat o všech skutečnostech důležitých pro dodržení závazných ustanovení jednotlivých smluv a těchto všeobecných obchodních podmínek a v případě neodstranitelných nebo těžko překonatelných rozporů šetřit svou dobrou pověst a postupovat tak, aby žádné z nich anebo třetí osobě (osobám) nevznikla újma na dobré pověsti či újma majetková.

 2.

Uzavření jednotlivé kupní smlouvy a její náležitosti 

 1. Nebude-li uzavírána smlouva zvlášť, považuje se za ni výslovná objednávka objednatele na dodání zboží (služeb). Okamžikem přijetí objednávky objednatele vzniká tiskárně PRINT STAR povinnost dodat zboží (službu) ve stanovené kvalitě a termínu a objednateli povinnost objednané zboží (službu) převzít a řádně zaplatit cenu určenou a účtovanou v souladu s článkem III těchto podmínek.
 2. Výslovná objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
 3. přesnou identifikaci objednatele a osoby, která objednávku za objednatele činí,
 4. specifikaci objednaného zboží (služby) a jeho objemy (počet kusů či jiných jednotek), popřípadě jiné vlastnosti, nepůjde-li o vlastnosti obvyklé vzhledem k povaze konkrétního obchodního vztahu a objednávanému zboží,
 5. cenu nebo odkaz na její určení (případný odkaz na aktualizovaný ceník tiskárny PRINT STAR). U opakujících se zakázek, nebude-li cena uvedena v objednávce, má se za to, že je sjednána cena dle poslední dodávky zboží (služby).
 6. termín dodání objednaného zboží (služby). Jestliže výslovná objednávka nebude obsahovat uvedené náležitosti, k uzavření smlouvy nedojde, ledaže to bude vzhledem k povaze konkrétního obchodního vztahu zřejmé.
 7. Objednávka může být učiněna písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou; objednávka učiněná faxem se považuje vždy za objednávku učiněnou písemně. Pokud se později ukáže, že objednávku neučinila osoba oprávněná za objednatele jednat, je objednávka závazná pro ni.
 8. Objednávka se považuje za závaznou dnem jejího přijetí ze strany tiskárny PRINT STAR, přičemž tiskárna PRINT STAR si vyhrazuje právo objednávku výslovně nepřijmout anebo ji dle konkrétních okolností modifikovat (např. podle kapacitního vytížení strojů, množství skladového materiálu, personálního pokrytí výroby a podobně). Smlouva uzavřená s objednatelem zboží (služby) zvlášť se považuje za uzavřenou a za způsobilou založit smluvním stranám práva a povinnosti okamžikem svého podpisu ze strany osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, popřípadě dnem v ní výslovně uvedeným. Tiskárna PRINT STAR se zavazuje dodat zboží (službu) objednateli v rozsahu určeném potvrzenými písemnými objednávkami, přičemž objednatel se zavazuje objednané zboží (službu) převzít a řádně zaplatit cenu určenou a účtovanou v souladu s článkem III těchto podmínek.
 9. Předmět smlouvy musí být v jejím textu specifikován co do množství, barvy, typu, akceptace technického provedení, ceny a dalších náležitostí tak, aby jej bylo možno v pochybnostech vždy určit. Nebude-li nedílnou součástí objednávky přesná specifikace zakázky (výkresová dokumentace, specifikace provedená objednatelem a podobně) platí, že předmětem dodávky je zboží (služba) specifikovaná v objednávce, a to i za pomoci pojmů, které jsou oběma stranám při realizaci objednávky zřejmé z jejich praxe nebo vyplývají z povahy věci samé. Nepřesnosti v objednávce jsou vždy k tíži objednatele.
 10. Dodací lhůty, jakož i termín plnění v případě eventuálních částečných dodávek, budou upřesněny v každé objednávce, přičemž pro případ zvlášť uzavíraných smluv budou smluvní strany respektovat v plném rozsahu termíny uvedené v objednávkách učiněných objednatelem. Nestanoví-li zvlášť uzavíraná smlouva termín jednotlivé dodávky, platí vždy termín dodání konkrétně uvedený v objednávce.

 3.

Cena za objednané zboží (služby) a platební podmínky 

 1. Cena za objednané zboží (službu) bude stanovena zpravidla dohodou. Cenu je možno dohodnout i s odkazem na platný ceník tiskárny PRINT STAR, který je závazný vždy pro dané období a pokud není zveřejněn na oficiálních internetových stránkách tiskárny PRINT STAR (http://www.printstar.online), je možno jej vyžádat v tištěné podobě u tiskárny PRINT STAR.
 2. Za zvláštní vybavení konkrétních druhů objednaného zboží (služeb), které nejsou anebo nebudou součástí ceníku, bude stanovena cena odsouhlasená a potvrzená oběma stranami. V případě pochybností platí, že tiskárna PRINT STAR účtuje cenu odsouhlasenou objednatelem a objednatel je povinen tuto cenu zaplatit.
 3. Pokud je objednané zboží (služba) dodáváno po částech v několika dílčích plněních, lhůta splatnosti všech dílčích faktur za jednotlivá plnění začíná plynout dnem realizace každé z dílčích dodávek. Toto ustanovení však neplatí, jestliže je termín dodávky objednaného zboží (služby) součástí objednávky objednatele.
 4. Cena za objednané zboží (službu) bude hrazena na základě faktur vystavených tiskárnou PRINT STAR a obsahujících náležitosti uvedené v odstavci 5 tohoto článku. V případě prodlení s úhradou dílčích faktur za jakékoli předchozí dodávky delším než 5 dnů anebo v případě překročení kreditního rámce je tiskárna PRINT STAR oprávněna pozastavit další dílčí plnění bez nároku na jakékoli sankce ze strany objednatele. Povinnost tiskárny PRINT STAR započít s dalšími dodávkami objednaného zboží (služeb) a lhůty pro dodání začínají plynout dnem následujícím po zpožděné úhradě v termínu řádně nezaplacených faktur.
 5. Každá faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. číslo a označení faktury,
  2. alternativně číslo smlouvy a/nebo zakázky (potvrzení objednávky),
  3. název, sídlo, daňová a identifikační čísla smluvních stran,
  4. předmět plnění a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  5. datum vystavení faktury jako daňového dokladu,
  6. splatnost faktury,
  7. bankovní spojení (číslo účtu) tiskárny PRINT STAR,
  8. cenu zboží a sazbu daně z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy, a
  9. celkovou fakturovanou částku.
 6. Náklady na dopravu tiskárna PRINT STAR nehradí, ledaže to bude výslovně sjednáno; v takovém případě pak platí, že dopravné a balné je plně zakalkulováno v celkové ceně dodávky. Jestliže bude objednatel vyžadovat plnění po částech, a to v jakémkoli objemu, hradí tiskárna PRINT STAR obvyklé náklady na dopravu pouze u první dílčí dodávky s tím, že dopravu dalších dílčích dodávek hradí na své náklady objednatel. Jestliže tiskárna PRINT STAR nedodrží termín celkové nebo dílčí dodávky, hradí náklady dopravy celkové nebo dílčí dodávky v plném rozsahu. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo tiskárny PRINT STAR dohodnout s objednatelem zboží (služeb) podmínky odběru a náhrady nákladů individuálně.
 7. Byla-li cena za objednané zboží (službu) určena vzhledem k dopravním, pojistným, celním a daňovým sazbám nebo v cizí měně dle kurzu platného v době realizace objednávky (event. v době uzavření smlouvy, je-li tato uzavírána zvlášť) a během lhůty ke splnění objednávky dojde k jejich změnám, vyhrazuje si tiskárna PRINT STAR upravit cenu objednávky odpovídajícím způsobem.

 4.

Změny v parametrech objednaného zboží 

 1. Náležitosti objednávky uvedené v článku II odstavci 2 těchto podmínek platí i pro realizaci jakýchkoli změn objednávky.
 2. Bude-li objednatel požadovat změny v parametrech objednávky až poté, co objednávka nebyla výslovným projevem tiskárny PRINT STAR odmítnuta a zároveň nedojde k dohodě o novém termínu dodání, je tiskárna PRINT STAR povinna dodat objednané zboží
  se změněnými parametry v co nejbližším možném termínu, přičemž objednatel je povinen uhradit veškeré řádně prokázané náklady spojené se změnou parametrů objednávky.
 3. Nový termín dodání bude ze strany tiskárny PRINT STAR v návaznosti na rozsah změn v parametrech objednávky sdělen nejpozději
  do 3 dnů ode dne doručení změněné objednávky anebo jejího potvrzení. Doba realizace objednávky se prodlužuje o počet dní, který objednatel potřeboval k odsouhlasení nového termínu dodávky sděleného tiskárnou PRINT STAR. Jestliže objednatel neakceptuje nový termín dodávky nejpozději do 7 dnů, povinnost tiskárny PRINT STAR dodat objednané zboží (službu) zanikne. Po zániku povinnosti dodat objednané zboží (službu) tiskárna PRINT STAR vrátí objednateli veškeré podklady (grafické předlohy, vzory výrobků a podobně), které jí byly v souvislosti s objednávkou předány.
 4. Bude-li objednané zboží dodáváno po částech, je maximálně přípustná doba splnění první dílčí dodávky 4 týdny; tato doba začíná plynout okamžikem zadání úplné a konečné specifikace parametrů objednávky a předání všech nezbytných podkladů. To neplatí, budou-li podmínky dodávek sjednány s objednatelem individuálně v rámci smlouvy nebo modifikace objednávky: u merkantilních produktů činí dodací lhůta max. 14 dnů, u katalogů, kalendářů, propagačních materiálů a ostatních podobných produktů činí dodací lhůta max. 30 dnů.
 5. Tiskárna PRINT STAR neodpovídá za nedodržení smluvené lhůty v případě události nastalé jako důsledek vyšší moci ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku. 

5.

Způsob, termín a místo plnění

 1. Dodání objednaného zboží (služby) se uskuteční jeho předáním objednateli na adrese sídla tiskárny PRINT STAR nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě pro objednatele do ujednaného místa, kam je tiskárna PRINT STAR povinna zboží (službu) dodat, a to na základě řádně potvrzeného dodacího listu s uvedením data předání nebo podobného dokladu o odeslání.
 2. Pokud není ujednáno něco jiného, je objednatel povinen odebrat veškeré objednané zboží do 48 hodin po vyzvání ze strany tiskárny PRINT STAR. Výzva k odběru zboží může být učiněna písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou; výzva učiněná faxem se považuje vždy za výzvu učiněnou písemně. Nebude-li objednané zboží (služba) i přes výzvu řádně vyzvednuto, nebude tiskárna PRINT STAR v prodlení s jejich dodáním a objednatel není oprávněn vznášet vůči tiskárně PRINT STAR jakékoli nároky s tím, že tiskárna PRINT STAR je oprávněna cenu zakázky vyfakturovat jako řádně dodanou.
 3. Při předání objednaného zboží (služby) bude podle povahy dodávky objednateli předáno osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky, přičemž je povinen potvrdit tiskárně PRINT STAR příslušný dodací list nebo jiný odpovídající doklad. Vyžaduje-li to charakter objednávky, je tiskárna PRINT STAR povinna předat spolu s objednaným zbožím objednateli rovněž příslušnou dokumentaci, atesty, certifikáty či podobné nebo vzhledem k charakteru dodávky obvyklé doklady.
 4. K přechodu nebezpečí škody na zboží dochází převzetím objednaného zboží objednatelem na základě řádně potvrzeného dodacího listu, popřípadě předáním prvnímu dopravci k přepravě.
 5. V případě poškození zásilky (porušení obalů) nebo vad v množství je objednatel povinen sepsat písemný záznam za účasti dopravce a nestranné osoby a ten předložit tiskárně PRINT STAR. Jestliže tak neučiní a poškození zásilky neprokáže jiným vhodným způsobem, není objednatel oprávněn vznášet po tiskárně PRINT STAR jakékoli nároky týkající se škod na přepravovaném zboží.
 6. Ztráta nebo poškození objednaného zboží, k níž dojde po jeho předání objednateli nebo prvnímu dopravci k přepravě pro objednatele, nejsou důvodem zbavujícím objednatele povinnosti zaplatit sjednanou cenu.
 7. Tiskárna PRINT STAR je povinna informovat objednatele předem o termínu dodání objednaného zboží, způsobu jeho přepravy, objemu a množství, které má být objednateli předáno. Je-li objednané zboží dodáváno mimo provozovnu tiskárny PRINT STAR, je objednatel povinen zajistit na místě předání zboží skladovací prostory a pracovníky k jeho převzetí; pokud tak neučiní, je tiskárna PRINT STAR oprávněna objednané zboží vyložit na vyhovujícím místě. Dnem vyložení zboží dochází k přechodu nebezpečí veškerých škod na objednatele.
 8. Zboží bude baleno v obvyklých obalech odpovídajících jeho povaze. Není-li ze strany objednatele požadován jiný způsob balení objednaného zboží, je každá zásilka balena standardně do smrštitelné fólie, balicího papíru nebo kartonových krabic tak, aby v průběhu běžného způsobu přepravy nedošlo k jejímu poškození.

 

6.

Vrácení výrobku a storno zakázky 

 1. Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 2. Zrušení objednávky či odstoupení od smlouvy je možné pouze do doby předání do výroby. O stornování zakázky je nutné informovat firmu e-mailem.
 3. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@printstar.online.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6. c) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

 

7.

Vrácení peněz 

 1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.30 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

8.

Odpovědnost za vady dodaného zboží 

 1. Tiskárna PRINT STAR poskytuje objednateli na veškeré dodané zboží (službu) záruční dobu v délce 24 měsíců. Dodané zboží bude během záruční doby způsobilé k využití ke smluvenému účelu a zachová si své technické vlastnosti. Tato záruka se však nevztahuje na zboží, u kterého nebudou dodrženy závazné technické normy pro jeho instalaci nebo závazné pokyny pro užívání; záruka se dále nevztahuje na dodávky zboží (služeb), u kterých nelze po dobu záruční lhůty garantovat jejich vlastnosti z povahy věci (tzv. přímé barvy, barevná stálost tiskových barev, plakáty a zboží podobné povahy, které bude nejpozději do konce zákonné záruční lhůty spotřebováno).
 2. Záruční doba začíná plynout dnem předání zboží objednateli; to však neplatí pro zboží, u něhož záruční doba začíná plynout dnem jeho instalace v souladu se závaznými technickými normami nebo na základě dohody smluvních stran.
 3. Tiskárna PRINT STAR odpovídá objednateli za to, že veškeré dodávané zboží v době jeho předání objednateli splňuje zákonem a závaznými technickými normami stanovené požadavky na jakost a bezpečnost a že nemá právní vady, tzn. nevázne na něm žádný druh právní povinnosti zřízené v souladu s právním řádem České republiky. Jestliže se toto ujištění ukáže nepravdivým, je tiskárna PRINT STAR povinna objednateli nahradit veškeré škody vzniklé v přímé souvislosti s porušením této povinnosti.
 4. Objednatel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za dodané zboží vůči tiskárně PRINT STAR zásadně jen písemnou formou s tím, že konkrétní vady dodaného zboží musí být vždy řádně specifikovány. Objednatel je povinen dodané zboží prohlédnout při předání a záruční vady uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin. Tiskárna PRINT STAR je povinna odstranit řádně uplatněné záruční vady dodaného zboží bez zbytečného odkladu poté, co byla objednatelem k odstranění vad vyzvána, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění. Objednatel se pro případ výskytu a řádného nahlášení záruční vady zavazuje zajistit tiskárně PRINT STAR veškerou součinnost nezbytnou k odstranění záruční vady, přičemž pokud ji neposkytne, tiskárna PRINT STAR nebude v prodlení s jejím odstraněním.
 5. Odstraněním vad se rozumí především výměna vadného zboží za bezvadné. Nebude-li výměna za druhově identické zboží možná, je tiskárna PRINT STAR oprávněna namísto výměny dodat objednateli zboží se stejnými vlastnostmi a způsobilé k použití dle objednatelem požadovaného účelu. Nebude-li technicky možná ani výměna vadného zboží, má objednatel právo na vrácení odpovídající části sjednané ceny; jestliže sjednaná cena nebyla v době uplatnění záručních vad uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze částečně, mohou se smluvní strany dohodnout na poskytnutí slevy z ceny odpovídající svou výší rozsahu a závažnosti vad dodaného zboží.
 6. Tiskárna PRINT STAR nenese odpovědnost za záruční vady, jestliže vznikly v důsledku chybně odsouhlasené korektury anebo chybně dodaných podkladů, nebo podkladů v nestandardní kvalitě, nesplňující normu PDF/X-1a, zejména při použití průhledností, nízkého rozlišení anebo nedodržením barevného prostoru CMYK. Tiskárna PRINT STAR nenese odpovědnost za případné barevné rozdíly v tisku v porovnání s barevným nátiskem, pokud tento nebyl při tisku k dispozici. K odchylkám barevnosti v tisku a na monitoru se nepřihlíží.

 

9.

Sankce 

 1. Pro případ prodlení tiskárny PRINT STAR s dodávkou zboží vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení; to platí i pro případ dílčích dodávek zboží. Právo na smluvní pokutu však objednateli nevznikne, jestliže:
  1. dojde k prodlení s úhradou dílčích faktur za předchozí dodávky v souladu s ustanovením článku III. odstavcem 4 těchto podmínek, nebo
  2. jestliže dojde ke změně termínu dodávky (dílčí dodávky) v souladu s ustanovením článku IV odstavcem 3 těchto podmínek.
 2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur vystavených v souladu s článkem III těchto podmínek vzniká tiskárně PRINT STAR právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nesplní svůj peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle něj také osoba, která za objednatele jednala (§ 533 OZ).
 3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ani právo na úrok z prodlení, který se sjednává v roční sazbě 18,5 % p. a.
 4. Pokud je objednatel v prodlení, může mu tiskárna PRINT STAR zaslat písemnou upomínku – smluvní strany se dohodly, že za zaslání upomínky náleží tiskárně PRINT STAR paušální náhrada nákladů s tím spojených ve výši 300 Kč. Mezi dvěma upomínkami nesmí být kratší doba než dva týdny.
 5. Písemnou dohodou smluvních stran mohou být sankční platby modifikovány, případně nemusí dojít k jejich vymáhání.

 

10.

Ochrana osobních údajů objednatele 

 1. Veškeré údaje z objednávek, smluv, prostředků komunikace na dálku nebo získané jiným způsobem na základě zákona mohou být ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďovány tiskárnou PRINT STAR jako jejich správcem, který je bude zpracovávat výhradně v rozsahu poskytnutém objednatelem.
 2. Shromážděné a zpracované údaje budou sloužit zásadně pro potřebu tiskárny PRINT STAR s tím, že jejich poskytnutí je dobrovolné a objednatel tímto dává tiskárně PRINT STAR k jejich shromažďování a zpracování svůj výslovný souhlas.
 3. Objednatel dává společnosti PRINT STAR výslovný souhlas se zveřejněním v registrech dlužníků v případě, že bude s prodlením s úhradou svého peněžitého závazku více než 30 dnů.

 11.

Rozhodčí doložka 

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny
v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715. Smluvní strany se dohodly, že žaloba  se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8, s uvedením jména rozhodce. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (+ přísl. DPH), řízení může být pouze písemné, stranám se doručuje na adresy uvedené ve veřejně přístupných rejstřících a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.

 

12.

Závěrečná ujednání 

 1. Práva a povinnosti tiskárny PRINT STAR a objednatele vzniklá na základě eventuálního odstoupení od řádně uzavřené smlouvy se řídí v plném rozsahu příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Objednatel vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami uzavřením konkrétní smlouvy nebo realizací objednávky doručené tiskárně PRINT STAR.
 3. Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v části týkající se uzavírání smluv formou objednávek objednatele a jejich akceptace a modifikace rovněž ust. § 43 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Specifická ujednání obsažená ve zvlášť uzavřených smlouvách, pakliže na jejich základě vznikají, mění se a zanikají práva a povinnosti tiskárny PRINT STAR a objednatele obsažená v těchto obchodních podmínkách, mají vždy přednost před těmito obchodními podmínkami.
 5. Realizace platby faktur je sledována Monitoringem platební kázně českých podnikatelských subjektů.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2023; jejich text je v plném znění na vyžádání k dispozici v sídle tiskárny PRINT STAR a na všech jejích pobočkách a pracovištích, jakož i na oficiálních internetových stránkách tiskárny PRINT STAR (http://www.printstar.online).

  

PRINT Star s.r.o.:

Václav Navrátil, v. r.

jednatel